Chinatown, Chicago IL, USA
(312) 961-6606

Yellow  Emperor China       

2698 BC


Tang (Yao)

Yu

Hsia

Shang

Chou

Chin

Han

Tsin

Sui

Tang (Lee)

Sung

Yuan

Ming

Ching


The Yellow Emperor Confucius Lao-Tzu
     
South Pointing Chariot, Bronze Acupunture Model, Shandong Confucius Temple, Moveable Type
                      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1912

 

 

 


Republic of China

Sun Yat Sen

                      ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
1949
Republic of China government
in Taiwan
Chinese Communist Party regime
(Peoples Republic of China government)
in mainland
Tainan Yeng Ping Chun Wong Temple

Shaoxing, Da yu ling
Tainan Confucius Temple
Nanjing Confucius Temple

Tainan Tseng Wen Hsi (river), Black faced spoonbill
Hang Zhou Xihu
Tainan Tseng Wen Hsi (river) Kou (delta)

Hang Zhou Xihu Bai dam
A Li Shan (mountain)

Shaoxing river village

Yu Shan (mountain) - Highest point in Northeast Asia

Su zhou Liu Garden

Now